Handelsbetingelser

Generelle betingelser
Disse forretningsbetingelser gælder for Terapi der virker v. Kasha Hansen.
Produkter, tjenester og ydelser udbydes af:

Terapi der virker v. Kasha Hansen
Jensløvs Tværvej 2, 4 tv.
2920 Charlottenlund

kasha@terapidervirker.dk

Enhver ydelse fra Terapi der virker v. Kasha Hansen til kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.
Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Terapi der virker v. Kasha Hansen skriftligt har accepteret disse.
Indgåelse af aftale
Såfremt kunden fremsender anmodning om deltagelse i et forløb, eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når Terapi der virker v. Kasha Hansen har fremsendt ordrebekræftelse til kunden, eller på anden skriftlig vis bekræftet, at aftale foreligger.
Såfremt Terapi der virker v. Kasha Hansen fremsender tilbud til kunden om deltagelse i et forløb eller køb af et fysisk eller virtuelt produkt, anses aftale for indgået, når kunden skriftligt har bekræftet det fremsendte tilbud.
Tilbud og accept er bindende for begge parter, alene med forbehold for præceptive lovbestemmelser, som f.eks. i forbrugeraftaleloven.
Indgås der aftale om deltagelse i flere på hinanden forløb, anses en sådan aftale som én aftale, uanset om den indeholder flere produkter, som vil kunne købes separate.
Hvis tilmelding sker med angivelse af CVR-nr., eller såfremt faktura ønskes udstedt til en virksomhed med CVR-nr., anses parternes aftale for en aftale mellem to erhvervsdrivende. Der kan ligeledes være tale om en erhvervsaftale, når Kunden skal benytte den købte ydelse eller produkt i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed.
Betaling
Terapi der virker v. Kasha Hansen modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard eller bankoverførsel.
Betaling vil blive trukket på Kunden konto, når ordren er oprettet, med mindre andet er aftalt eller fremgår af Kunden ordre.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)
Terapi der virker v. Kasha Hansen ved ikke, om det program, Kunden har købt, er fradragsberrettiget i Kundens virksomhed. Afklar dette i individuelle tilfælde med en skatterådgiver.
Hvis Kunden misligholder en betaling eller forsinker den, har vi ret til at afvise tjenesten eller leveringen, indtil alle forfaldne betalinger er foretaget. I dette tilfælde har vi også ret til at tilbageholde, afbryde, forsinke eller helt stoppe tjenester uden at være forpligtet til at kompensere dig for eventuelle omkostninger. Disse rettigheder gælder med forbehold af andre kontraktmæssigt aftalte eller lovbestemte rettigheder og krav fra vores side.
Terapi der virker v. Kasha Hansen benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at Kundens data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende. Terapi der virker v. Kasha Hansen’ egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.
Betaling i rater
Kunden har ved bestemte ydelser eller produkter mulighed for at betale i rater med Dankort, Visa/Dankort og Mastercard. Ved ratebetaling vil Kunden betale første del af ydelsen/produktet ved bestilling. Øvrige rater betales i henhold til den fastlagte betalingsplan, som vil fremgå på siden, hvor Kunden godkender sin bestilling.
Der vil kun blive hævet de rater, som fremgår, når Kunden godkender sin bestilling. Hvis Kunden undervejs skifter kort, vil Kunden ved næste ratebetaling modtage en mail med et link til at opdatere sit betalingskort.
Ved hver ratebetaling vil Kunden modtage en mail med en bekræftelse på betalingen, samt beløbet, som Terapi der virker v. Kasha Hansen har hævet på Kundens kort.
Når Kundens sidste rate er betalt, vil ratebetalingen ophøre, og hvis Kunden igen på et senere tidspunkt køber et produkt hos Terapi der virker v. Kasha Hansen, skal Kunden på ny bestille, og udfylde kortoplysningerne. Terapi der virker v. Kasha Hansen bevarer ikke Kundens kortoplysninger.
Ved for sen betaling pålægges for erhvervskunder 2% rente pr. påbegyndt måned samt et kompensationsbeløb og rykkergebyr. Ved for sen betaling pålægges for forbrugere renter i henhold til renteloven (nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8% pr. år) samt et rykkergebyr.

Ansvar
Ydelser eller produkter bruges på egen risiko. Kunden anerkender og accepterer, at Kunde ikke er garanteret at opnå specifikke, personlige, professionelle eller økonomiske resultater eller tjene nogen bestemt indkomst ved at købe et eller flere af dets ydelser eller produkter. Terapi der virker v. Kasha Hansen giver ingen løfter, erklæringer eller garantier vedrørende realiseringen af nogen mål, forhåbninger eller bestræbelser, Kunden måtte identificere eller vælge at forfølge under eller som et resultat af Kundens køb af et eller flere af Terapi der virker v. Kasha Hansen ydelser eller produkter. Kunden accepterer at bruge et hvilket som helst af de købte ydelser eller produkter på egen risiko. Kunden er eneansvarlig for eventuelle beslutninger og handlinger, der er et resultat af Kundens brug af ydelserne eller produkterne. Terapi der virker v. Kasha Hansen yder ikke psykologisk, investerings- eller finansiel rådgivning. Derudover er Kunden eneansvarlig for at tage alle nødvendige handlinger for at sikre Kundens medicinske sikkerhed.
Fortrydelsesret
Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere. Handler kunden som erhvervsdrivende/erhvervskunde gælder reglerne om fortrydelsesret ikke.
Forbrugere har i henhold til forbrugeraftalelovens kapitel 4 ret til at fortryde et køb såfremt visse betingelser er opfyldt.

Tjenesteydelser
For tjenesteydelser løber fortrydelsesretten i 14 dage fra Kundens bestilling heraf – med mindre tjenesteydelsen afholdes inden de 14 dage er udløbet – i dette tilfælde ophører Kundens fortrydelsesret, når tjenesteydelsen leveres.
Køb af tjenesteydelser og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, nr. 13.
Det betyder, at der for sådanne produkter ikke gælder nogen fortrydelsesret, medmindre andet specifikt er aftalt.
Køb af forløb/kurser/abonnementer på sitet, hvor Kunden får direkte adgang til ellers lukkede områder på sitet, er ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret.
I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Ved at acceptere de generelle handelsbetingelser godkender og accepterer Kunden derfor udtrykkeligt, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling.

Afmelding
Reglerne i dette afsnit gælder alene for forbrugere.
En eventuel tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale vil ikke frigøre nogen af parterne fra de forpligtelser, der opstod inden en skriftligt varsel om tilbagetræden blev givet. Som beskrevet under afsnittet “Indgåelse af aftale” er Kundens køb bindende for hele ordren, når der foreligger en accept. Ligeledes jf. afsnittet “Fortrydelsesret”, når Kundens tjenesteydelse leveres øjeblikkeligt efter bestilling, accepterer Kunden udtrykkeligt med sit køb, at Kunden ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da produktet leveres straks efter betaling, og servicen leveres inden fortrydelsesfristen.

Levering
Digitale produkter leveres omgående eller på annoncerede opstartsdato ved kurser.

Rettigheder og forpligtelser
Adgangen til digitale produkter er personlig og kan ikke overføres.
Kunden modtager logininformationerne til sit medlemsområde via e-mail.
Logininformationerne, der sendes i forbindelse med registrering (brugernavn, adgangskode osv.), skal holdes hemmeligt af Kunden og ikke gøres tilgængelige for uautoriserede tredjeparter.
I tilfælde af, at tilgængelige fakta berettiger antagelsen om, at uautoriserede tredjeparter har tilegnet sig viden om Kundens logininformationer, bedes Kunden straks underrette Terapi der virker v. Kasha Hansen, så logininformationerne kan blokeres eller ændres.
Terapi der virker v. Kasha Hansen kan blokere Kunden adgang midlertidigt eller permanent, hvis der foreligger specifikt bevis for, at Kunden overtræder eller har overtrådt disse forpligtelser, eller hvis Terapi der virker v. Kasha Hansen har nogen anden legitim begrundelse for blokeringen. Beslutningen om en blokering er taget under hensyntagen til Kundens legitime interesse.
Der findes kun et krav om adgang, når betalingen er foretaget for det digitale produkt.
Hvis Kunden har spørgsmål om brugen af de købte tjenester, eller hvis adgangen ikke fungerer, kan Kunden kontakte Terapi der virker v. Kasha Hansen’ support (kasha@terapidervirker.dk).
Kunden har ret til at downloade og/eller udskrive lyd-/video- og PDF-filer samt andre dokumenter kun til eget brug, forudsat at dette er muligt for det digitale produkt, Kunden har købt. Download og udskrivning af filer er kun tilladt inden for denne ramme. I denne henseende har Kunden også tilladelse til at få udskrevet med teknisk support fra en tredjeparter (f.eks. kopibutik). I alle andre henseender er brugsrettighederne til filerne og dokumenterne forbeholdt Terapi der virker v. Kasha Hansen. Dette betyder, at prøverne og dokumenterne og den viden, der gives, ikke er tilladt at stille til rådighed for tredjeparter, ikke gratis eller mod betaling.
Oprettelse af kopier af filer eller udskrifter til tredjepart; videregivelse eller videresendelse af filer eller dokumenter til tredjepart eller enhver anden anvendelse til andre formål end til eget studieformål, hvad enten det er mod betaling eller gratis, under og efter afslutningen af kurset kræver udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Terapi der virker v. Kasha Hansen.
De mærker og logoer, der er vist på dokumenterne, er beskyttet under varemærkeloven. Kunden er forpligtet til kun at bruge de dokumenter og filer, der er tilgængelige for dig inden for det anvendelsesområde, der udtrykkeligt er tilladt her eller i kraft af obligatoriske lovbestemte bestemmelser, selv uden samtykke fra Terapi der virker v. Kasha Hansen, og ikke til at fremme uautoriseret brug af tredjeparter. Dette gælder også efter ophør af, tilbagetrækning fra eller annullering af deltagelsen.
Det er forbudt at lave optagelser af vores livevideoer, gruppeopkald eller andet indhold. Dette indhold er udelukkende tilgængeligt inden for det respektive program og må ikke opbevares eller bruges uden for dem.